ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրվում է դիմումի ձևին կցել՝
*Մեկ լուսանկար 3x4սմ չափի
* Բժշկական համալսարանի դիպլոմի պատճեն
* Հետբուհական մասնագիտացման դիպլոմի պատճեն
*Անձնագրի պատճեն
*Տեղեկանք աշխատավայր(եր)ից

1. Անձնական տեղեկություններՀունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր

Կարիք ունեմ: Կարիք չունեմ:

2. Աշխատանքային փորձ

Ավելացնել Դաշտեր

2․1 Մասնագիտական գործունեություն

Խնդրում ենք մուտքագրել միայն հետևյալ ֆորմատի նկարներ (jpg,jpeg,JPG,png,gif): Նկարների ծավալը պետք է փոքր լինի 5 MB, Նկարների ծավալը փոքրացնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ https://tinypng.com/ ,https://imagecompressor.com/ կայքերից

2․2 Համատեղությամբ աշխատանք

Ոչ Այո

3. Կրթությունը

4. Մասնակցել եք արդյո՞ք (վերջին 3 տարիներին)շարունական մասնագիտական զարգացման ծրագրերի։ Նշել միայն 2 և ավել շաբաթ տևողությամբ դասընթացները

5․ Մասնակցել եք արդյո՞ք Հայ օգնության ֆոնդի շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրին

Ոչ Այո

Ավելացնել Դաշտեր

6․ Ձեր նախընտրած թեման (նշել մեկ թեմա)

7․ Համառոտ Ներկայացնել վերապատրաստման ծրագրին դիմելու նպատակը (հիմնավորել կարիքը)