ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրվում է դիմումի ձևին կցել՝
*Մեկ լուսանկար 3x4սմ չափի
* Մանսագիտական ուսումնարանի դիպլոմի պատճեն
*Անձնագրի պատճեն
*Տեղեկանք աշխատավայր(եր)ից

1. Անձնական տեղեկություններ

Կարիք ունեմ: Կարիք չունեմ:

2. Աշխատանքային փորձ

Ավելացնել Դաշտեր

2․1 Մասնագիտական գործունեություն

Խնդրում ենք մուտքագրել միայն հետևյալ ֆորմատի նկարներ (jpg,jpeg,JPG,png,gif): Նկարների ծավալը պետք է փոքր լինի 5 MB, Նկարների ծավալը փոքրացնելու համար կարող եք օգտվել հետևյալ https://tinypng.com/ ,https://imagecompressor.com/ կայքերից

2․2 Համատեղությամբ աշխատանք

Ոչ Այո

3. Կրթությունը

4․ Համառոտ Ներկայացնել վերապատրաստման ծրագրին դիմելու նպատակը (հիմնավորել կարիքը)